Miljø

Norengros Gustav Pedersen AS skal ha et bevisst forhold til miljørelaterte problemstillinger, alltid være villige til å diskutere miljørelaterte problemstillinger med kunder så vel som offentlige organisasjoner, og som et minimum til enhver tid være oppdatert på og oppfylle norsk lovgivning vedrørende internkontroll, helse, miljø og sikkerhet.

Miljøsertifisering
Vår bedrift har i mange år hatt stort miljøfokus og vi har siden 2002 vært sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. I 2016 gikk vi over til å være sertifisert med ISO 14001 miljø. Vi er i tillegg medlem i Grønt Punkt som vil si at vi er en aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje og betaler vederlag til disse samt til El-retur.

Sertifiseringene bevitner at vi lever opp til offisielle og anerkjente miljøkrav, og at våre arbeidsprosesser og rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon.

Miljøprofil – grunnleggende standard og tiltak
Norengros Gustav Pedersen AS ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst serviceorganisasjon. Dette forplikter oss til å gjennomføre holdningsskapende arbeid i egne organisasjoner og praktiske tiltak der det er formålstjenlig.

Som et minimum skal følgende punkter etterleves:

  • Eget avfall sorteres før levering til avfallsselskap. Avfallsstatistikk føres.
  • Miljøvennlige/svanemerkede produkter i katalogmateriell merkes
  • HMS datablader sendes automatisk ut til kunder etter kjøp/levering.
  • Gjennomgang av miljøvennlige produktalternativer skal være fast punkt ved produktopplæring.
  • Medlemskap i ulike materialselskaper er ivaretatt gjennom Norengros AS
  • Returordning for brukte lasertonere, lyskilder og oppladbare batterier etableres slik at våre kunder kan returnere slikt til oss.
  • Så langt det er mulig benyttes kartonger det er levert inngående varer i ved pakking av varer til våre kunder.

Miljøprofil – retningslinjer for produktvalg
Et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar. I samarbeid med våre leverandører skal vi bestrebe å fremskaffe så miljøvennlige produkter som mulig. Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, ikke forurenser og forsøpler, eller produkter som kan resirkuleres.

Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Produsentene skal være i stand til å dokumentere egen miljøpolicy og -regelverk.

Ved vurdering av de enkelte produkters miljøprofil skal følgende spørsmål besvares:

  • Oppfyller produktene kravene til «Svanemerket» eller tilsvarende?
  • Inngår produktenes emballasje i et innsamlings- og gjenvinningssystem?
  • Må deler av produktene behandles som spesialavfall?

Norengros er klimanøytrale
Visste du at Norengros har vært en klimanøytral bedrift siden 2019? De siste årene har Norengros redusert utslipp, økt gjenvinningsgraden, gått over til grønn energi, investert i elektriske kjøretøy og solenergi, og satt egen leverandørkjede under lupen. Les mer her.

Vi er også registrert i klimakvoteregisteret hos Miljødirektoratet, og handler sertifiserte EU-kvoter som del av EUs system for klimakvoter. Dette gjør vi for å bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen.